afaqs! news bureau
Digital

True shine is timeless

Agency: Shreyansh Innovations
Founder: Shreyansh Baid
Creative Team: Debdarsan Dutta, Vaishakh Jhunjhunwala, Fanindra Jain, Dipankar Mridha , Sankalp Patil, Sayan Mandal, Survi Agarwal, RibhuBhowmick
Account Management Team: NirmalyaDattaray, Vasundhara Sikaria, Priyasha Bhagat, Monalisa Mitra, Ankita Chanda, RupalBaid, Shruti Vohra
Studio Team: Kalpan Mazumdar, Ayaskanta Mahapatra

Production House: Chaser Films
Director: Karthik Ramnathkar
Producers: Puskarraj Kelkar, Taresh Pujari, Karthik Sherlekar, GuneetRekhi

Have news to share? Write to us atnewsteam@afaqs.com